Przejdź do treści

Akcja katolicka

logo_ak1Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka zajmuje szczególne miejsce wśród wszystkich zrzeszeń i ruchów katolickich. Członkostwo bowiem w tym stowarzyszeniu to powołanie i urząd, o czym mówi Sobór Watykański II w Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła; do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy. Do nich należy urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcja Katolicka. Uczestnictwo w Akcji Katolickiej ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przesięwzięć i ożywieniu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.

Akcja Katolicka utworzona w Polsce w 1930 roku została reaktywowana, z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II, na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski dnia 2 maja 1996 roku.

Akcja Katolicka prowadzi działalność: oświatową i wychowawczą, kulturalną i informacyjno – wydawniczą, dobroczynną, sportowo – rekreacyjną oraz gospodarczą (Statut Akcji Katolickiej art. 10).

Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są:
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK),
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK),
Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK).

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ustanowiony dekretem z dnia 24 czerwca 1996 roku przez Arcybiskupa Poznańskiego, osobowość prawną uzyskał 28 maja 1997 roku. Siedzibą DIAK jest budynek Psauterii na Ostrowie Tumskim 9 w Poznaniu.


Comiesięczna currenda Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej