Przejdź do treści

Oaza młodzieżowa

W NASZEJ PARAFII

Jesteśmy grupą młodych ludzi pragnących pogłębiać nasze relacje z Jezusem. Raz w tygodniu spotykamy się, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, a także formować się zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy:

  • nie chcą wypowiadać modlitw w eter i pragną odnaleźć osobowego Jezusa Chrystusa
  • mają dosyć nudzenia się na Eucharystii i chcą dostrzec piękno oraz sens liturgii
  • chodzą smutni, przygnębieni, a pragną doświadczyć prawdziwej radości

HISTORIA

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Został założony w Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Ruch Światło-ŻyciePoprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

DUCHOWOŚĆ

Ruchu Światło-Życie została wyrażona w “Drogowskazach Nowego Człowieka”:
JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.
NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.
DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.
KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.
SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.
MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.
LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.
ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.
NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.
AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

PROGRAM FORMACYJNY

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Jednymi z podstawowych metod realizacji programu formacyjnego są oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

MAŁA GRUPA FORMACYJNA

Zazwyczaj liczy do 8 członków, którzy raz w tygodniu wspólnie uczestniczą w Eucharystii, a potem odbywają spotkanie formacyjne w salkach parafialnych. Spotkanie to w zależności od etapu formacji przybiera różne formy, ale jego podstawą jest zgłębianie treści Pisma Świętego i konfrontowanie ich z naszym życiem. postanowień na najbliższy tydzień mających na celu pozbycia się problemu z naszego życia. Spotkanie formacyjne trwa ok. godziny. Prowadzi je animator bądź osoba bardziej zaawansowana formacyjnie w stosunku do grupy.

Można wyodrębnić 3 etapy spotkania:
Widzieć – ukazanie pewnego problemu, dzielenie się realizacją postanowień z poprzedniego spotkania.
Osądzić – czytanie fragmentów Pisma Świętego, konfrontacja problemu, z tym, co na ten temat mówi do nas Bóg.
Działać – refleksja na temat obecności problemu w naszym życiu i sposobów jego rozwiązania, podjęcie.

REKOLEKCJE

W okresie wakacji letnich organizowane są rekolekcje, które trwają 15 dni. Tematami przewodnim poszczególnych dni są tajemnice różańca świętego. Rekolekcje są punktem kulminacyjnym formacji rocznej, gdyż to właśnie tam, z dala od domu, najpełniej przeżyć można spotkanie z osobowym Jezusem.