Przesłanie 13.12.2015

Czytania liturgiczne:  So 3,14-18a;   Ps: Iz 12,2-6;   Flp 4,4-7;  Łk 3,10-18

Psalm

Proroctwo o czasach związanych z przyjściem Chrystusa na ziemię. Ten czas dla tych, którzy uwierzyli         i przyjęli zbawienie w Chrystusie, będzie czasem ogłaszania: „Bóg jest moim zbawieniem! Będę miał ufność i bać się nie będę, bo Pan jest moją mocą ”. Będą „z weselem wodę czerpać (…) ze zdrojów zbawienia” i zachęcać innych „Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego”. Będą wznosić okrzyki i wołać z radości, bo Święty jest pośród nich.

Księga Sofoniasza

Radość z przyjścia Jezusa zostaje także zapowiedziana przez proroka Sofoniasza. Ci, którzy wtedy należeć będą do Pana, będą się cieszyć i umacniać nawzajem w wierze: „Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela (…). Niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością”.

Ewangelia Św. Łukasza

Jezus przychodzi na świat, aby każdy, kto pragnie żyć w bliskiej relacji ze świętym Bogiem, mógł poznać   tę jedyną drogę, która to umożliwia. Aby rozpoznał w Nim, Syna Bożego, Zbawiciela Świata. Jan przygotowuje ludzi do tego wydarzenia, więc obchodzi „całą okolicę nad Jordanem i głosi chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów”(3,3). Jednak ci co przyjęli chrzest nawrócenia, nie do końca wiedzą na czym ma polegać zmiana ich życia. Na przykład: czy teraz mają porzucić wykonywany zawód? Jan odsłania przed nimi istotę zmian; celnicy usłyszą: „nie pobierajcie więcej ponad to, ile wam wyznaczono”, żołnierze: „nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie”, i „wiele innych napomnień dawał ludowi”. Mądrość i prostota Janowych rad zastanawia; „wszyscy snuli domysły            w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem” ale on sam odpowiada: „idzie mocniejszy ode mnie (…), On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Niech się radują, bo ochrzczeni Duchem Świętym będą na bieżąco doświadczać Jego prowadzenia w życiu, On oczyści, radykalnie – jak ogień, to co jest „plewami” w ich życiu, a pozostawi to, co jest „pszenicą”. Bo On „w was będzie”(J14,17) – usłyszą wkrótce od samego Jezusa.

List do Filipian

Ale i ochrzczonym Duchem Świętym, zdarza się, że wydarzenia życia i związane z tym emocje, przytłaczają. Potrzebują wtedy pilnie przypomnienia, że w żadnym doświadczeniu nie są już sami, bo „Pan jest blisko”. Więc „radujcie się zawsze w Panu”, zachęca Paweł. Bóg chce uczestniczyć w życiu każdego swojego dziecka. Skoro tak, to „o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu” ale „z dziękczynieniem”. Bo Bóg obiecuje, że Jego pokój „który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”.

Redakcja i opracowanie: MJM