Przesłanie 6.12.2015

Księga Barucha
W oczekiwaniu na zmianę losu, naród będący w niewoli pogańskiej, słyszy słowa: „Jak bowiem, błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go.”(4,28) Ich nawrócenie czyli zmiana sposobu myślenia, powoduje, że teraz gromadzą się „na słowo Świętego” z radością, „że Bóg o nich pamiętał”. Naród wybrany słyszy słowa obietnicy, że w drodze powrotnej, Bóg ich „z radością (…) poprowadzi (…) do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem”. Bóg będzie w ich powrocie uczestniczył „aby bezpiecznie mogli kroczyć”.

Psalm
„Wtedy mówiono między poganami: Wielkodusznie postąpił z nimi Pan”. Świadomi tego są także Izraelici. Wspominają czas wyjścia: „Usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości”, ale początki życia po powrocie stawiają Izraelitów wobec niełatwych wyborów. Zachowane ziarno może zaspokoić bieżący głód, albo, zasiane w ziemi, przynieść plon. Pamięć o wielkoduszności Boga, pozwala im wołać do Niego: „Odmień znowu nasz los, Panie”. Ich zmienione myślenie, prowadzi ich do polegania na Bożych obietnicach. Dlatego idąc śpiewają: „Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości”.

Ewangelia Św. Łukasza
Doświadczyli radości, Bóg po raz kolejny zadbał o ich potrzeby, zadomowili się. Czy żyli według Bożych wskazówek? Jan mówi o nich: „Plemię żmijowe zasługujące na gniew Boga”(3,7), ale wykonuje swoją misję. Bo to „do Jana, syna Zachariasza, skierowane zostało słowo Boga. Obchodził więc całą okolicę i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów”. Ile razy można w życiu zmieniać myślenie, a potem znowu wracać do starego sposobu życia? Ile razy można doświadczać skutków nieposłuszeństwa Bogu, aby znowu szukać drogi powrotu do Niego? Kiedy przyjdzie zapowiadany Mesjasz i rozwiąże problem niemocy i niemożności człowieka, problem jego grzeszności? Oto nadchodzi, „i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”, ujrzą ratunek, ocalenie , które Bóg przygotował w Chrystusie. Czy są gotowi Go przyjąć? Jan nawołuje: „przygotujcie drogę Panu” w swoich sercach, „kręte drogi” waszego myślenia „niech się staną prostymi”. Nawróćcie się aby przyjąć Słowo, które stało się Ciałem.

List do Filipian
„Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa”(1,1) piszą list do braci w Chrystusie „Z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej”, oto oni będąc uczestnikami zbawienia ofiarowanego w Chrystusie, stali się zdolnymi do głoszenia Dobrej Nowiny innym. Ale sami, muszą stale być gotowymi do zmiany myślenia i działania w różnych dziedzinach swojego życia. Dlatego rozumieją modlitwę Pawła: „modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga”.

Redakcja i opracowanie: MJM