Przesłanie 23.07.2017 – Natura Królestwa Bożego

Psalm    Królestwo jest dla tych co go szukają

Boży plan wobec człowieka: „Z jednego człowieka wyprowadził wszystkich ludzi i dał im na zamieszkanie całą ziemię. Wyznaczył im czasy i granice przebywania na ziemi. Uczynił tak dlatego, aby Go szukali i mogli znaleźć”(Dz 17,26-27). Dobrodziejstwa: Dawid wielbi Boga słowami: „Panie nie ma równego Tobie pośród bogów, ani dzieł takich jak Twoje!”. „Ty jesteś dobry i przebaczający, pełen łaski dla tych, którzy Cię wzywają”. „Ty jesteś wielki i czynisz cuda”. Przegrana Złego: chociaż manipuluje ludźmi tak, że występują przeciw swemu królowi: „przeciw mnie powstali, zgraja zuchwalców czyha na me życie, nie liczą się oni z Tobą”, stwierdza Dawid, ostatecznie Zły poniesie klęskę, bo „wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą Ci pokłon Panie i sławić będą Twoje imię”                                                                                                      

Księga Mądrości       Jest to królestwo potężnego, dobrego i sprawiedliwego Króla

Boży plan wobec człowieka: troszczyć się o jego dobro. „Prócz Ciebie nie ma Boga troszczącego się  o wszystkich”. „W swojej wszechwładzy wszystkich traktujesz łagodnie”. Dobrodziejstwa: „dałeś swoim synom zbawienną nadzieję, że gdy zgrzeszą, obdarzysz ich nawróceniem”. Przegrana Złego: „gdy ktoś wątpi w nieograniczoną moc Twoją” – co podoba się Złemu – „Ty okazujesz swoją potęgę”. „Tak więc na bezbożnych, którzy żyli bezmyślnie” – ku zadowoleniu Złego – „zesłałeś jako udrękę ich własne plugastwa”(12,23). „Dręczeni przez nie ujrzeli Tego, którego wcześniej znać nie chcieli. Uznali w Nim prawdziwego Boga”(12,27)

Ewangelia św. Mateusza      Królestwo Boże nastało wraz z przyjściem Jezusa i On je objawia

Boży plan wobec człowieka: aby usłyszał o Królestwie – „Kto ma uszy, niech słucha” – i zapragnął wejść do niego. Dobrodziejstwa: chociaż królestwo rozpoczyna się niepozornie, wywiera wpływ na całe społeczeństwo. Jezus powie, że – „podobne jest do ziarnka gorczycy”, które „jest wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie przewyższa inne krzewy”. Jezus sieje nieprzerwanie Słowo, które jest prawdą o Bogu i zaproszeniem do Jego królestwa. To słowo się rozprzestrzenia, przychodzi z mocą objawianą przez samego Jezusa. Przegrana Złego: Ale sieje także i przeciwnik Boga. Jak w przypowieści: „Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast”. „Podobnie jak zbiera się chwast”- dopiero w czasie żniwa – „żeby spalić go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z jego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca”. „Sprawiedliwi natomiast zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca”.

List do Rzymian      Królestwo gromadzi zbawionych przez wiarę, sprawiedliwych w Chrystusie

Boży plan wobec człowieka: zrealizował się gdy „przyjęliście Ducha, który czyni was dziećmi”. „Właśnie ten Duch zaświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga”(8,15-16). Dobrodziejstwa: „W Nim wołamy: Abba, Ojcze!”(8,15). „Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości”. „Duch wstawia się za nami wołaniem bez słów. A Bóg, który przenika serca, zna pragnienie Ducha, ponieważ to zgodnie z Jego wolą Duch wstawia się za świętymi”, swoimi dziećmi. Przegrana Złego: bo nic „nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”(8,39).

 

Redakcja i opracowanie:  MJM