Przesłanie: Uwielbić Boga w Trójcy Jedynego! 11.06.2017

„Błogosławiony jesteś…”

Z księgi Daniela                                     

„Panie Boże naszych ojców, uwielbiony i wywyższony na wieki, sławiony i pełen chwały”. „Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa”. „Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz              w otchłanie”.

        „Błogosławcie Pana Izraelici” (Dn 3,83)

Księga Wyjścia                                  

Bóg: jest „miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości wobec rzesz niezliczonych”. On Dawca kamiennych tablic wskazań „Jak żyć”. Jezus, Syn Boga: zostanie posłany na ziemię, jako ofiara przebłagalna, aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, aby odkupić winy człowieka, który chce żyć po swojemu, aby objawić, że Bóg choć „nie jest pobłażliwy”, „gotowy jest przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy”. Duch Święty: którego Bóg posyła jako Dar, jako Swoją Obecność w życiu tych, których pragnienia są podobne Mojżeszowym: „przebacz nam naszą winę i nasz grzech, byśmy nadal należeli do Ciebie. Zechciej wyruszyć pośród ludu Twego”, abyśmy dla świata byli „listem Chrystusa, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach serc” (2Kor 3,3).

       „Błogosławcie Pana ludzie” (Dn 3,82)

Ewangelia św. Jana                                 

Bóg: „Tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.” Jezus, Syn Boga: nie przyszedł „na świat, aby go sądzić, lecz aby go zbawić. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży”. Duch Święty: gdy Jezus odchodzi do Ojca, przychodzi „Wspomożyciel (…), Duch Prawdy” (J15,26). Jezus zapowie Go; „On poprowadzi was ku pełnej prawdzie”(J15,26). „będzie czerpał z tego co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił”(J16,14-15),

            „Błogosławcie Pana słudzy Pańscy” (Dn 3,84)

2 List do Koryntian                        

Bóg: „miłości i pokoju będzie z wami”. Jezus, Syn Boga: nauczył was i uzdolnił, dlatego „radujcie się, bracia, dążcie do doskonałości, pocieszajcie się, zachowujcie pokój”. Jego Łaska będzie z wami wszystkimi. Duch Święty: zawsze będzie działał ku jedności, więc „bądźcie jednomyślni”. Pamiętajcie,  że „zostaliście obmyci, uświęceni i uznani za sprawiedliwych w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga” (1Kor 6,11).

Redakcja i opracowanie:  MJM